•בניגוד למקובל ולנהוג בישראל החוק האוקראיני לא יצר מנגנונים להבטחת השקעת רוכשי הדירות, והנוהג המקובל באוקראינה הינו כי הרוכש משלם לקבלן/יזם את התמורה מבלי לקבל בטוחה כלשהי.


•מנגנון "רכישה מפוקחת"- הכסף שמשלם הרוכש נמצא בנאמנות והרכישה כולה מפוקחת ע"י נבחרת יועצים: כסף שמשלם הרוכש מופקד בנאמנות אצל משרד עו"ד אברהם ללום, שהוא גם נותן את כל הליווי המשפטי. הכסף מועבר לקבלן בהתאם לקצב התקדמות הבנייה בפיקוח רו"ח ועפ"י דו"ח של חברת פיקוח.


•ישנה אפשרות באוקראינה לקבל גם בטוחה מקרן באוקראינה שרשומה בבורסת הנדל"ן, המבטיחה את זכויות הבנייה. לצורך קבלת בטוחה זו צריך הקבלן להתקשר עם הקרן אליה מועברת חלק מהתמורה עבור הדירה הנרכשת.


•אפשרות נוספת הינה לרכישה באמצעות קואופרטיב שמוקם לשם כך באוקראינה. 

מנגנון רכישה

מפוקחת